Ogólne warunki umów o świadczenie usług doradztwa prawnego

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przez termin „Kooperant Grupy 5S” rozumie się osobę wykonującą wolny zawód prawniczy lub związany z wykonywaniem doradztwa prawego względnie obsługi prawnej lub księgowej kooperującą z innymi osobami o podobnych kwalifikacjach w ramach projektu marketingowego Grupa 5S (dalej : „G5S”) lokowanego w Krakowie, przy ul. Józefitów 10/7.

1.2 „Klientem” jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której kooperant G5S świadczy usługi doradztwa prawnego względnie obsługi prawnej lub księgowej zgodnie z postanowieniami odrębnej umowy zawartej między Kooperantem G5S (przez który termin rozumie się także dwóch lub większą ilość Kooperantów działających łącznie) a Klientem, oraz zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków.

1.3 Niniejsze Ogólne warunki umów o świadczenie usług doradztwa prawnego stanowią jedyne warunki świadczenia usług doradztwa prawnego względnie obsługi prawnej lub księgowej mające zastosowanie do umów zawieranych przez Kooperanta G5S i wyraźnie wyłączają stosowanie analogicznych ogólnych warunków Klienta oraz jakichkolwiek innych dokumentów przez niego wystawionych w związku z Umową zawartą z kooperantem G5S.

2. Zakres i tryb świadczenia usług

2.1 Kooperant G5S świadczy usługi doradztwa prawnego względnie obsługi prawnej lub księgowej („Usługi”) na podstawie Umowy z Klientem oraz „Ogólnych warunków umów o świadczenie usług doradztwa prawnego” (“Ogólne warunki usług”). Szczegółowy zakres Usług określony jest każdorazowo w Umowie z Klientem („Umowa”). Działania w ramach świadczenia Usług mogą być również wykonywane poprzez osoby zatrudnione przez kooperanta G5S lub jego współpracownika (dalej : „personel”).

2.2 Zakres pełnomocnictwa Kooperanta G5S do działania w imieniu Klienta określa każdorazowo treść Umowy z Klientem. W razie braku określenia zakresu pełnomocnictwa Umowie, rozumie się iż Klient udziela pełnomocnictwa w zakresie ogólnym.

2.3 Strony uzgadniają, że zawarcie niniejszej Umowy nie jest równoznaczne z przyznaniem kooperantowi G5S przez Klienta wyłączności na świadczenie usług doradztwa prawnego.

2.4 Strony uzgadniają, że Kooperant G5S świadczy Usługi we własnym imieniu jako niezależny usługodawca i w związku z tym nie działa jako agent lub jako umocowany przedstawiciel osób trzecich. Żadne postanowienie zawarte w niniejszej Umowie nie spowoduje powstania stosunku pracy lub agencji pomiędzy Kooperantem G5S lub jego pracownikami a Klientem.

2.5 Kooperant G5S ma prawo do zawarcia umowy z osobą trzecią celem wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Strony uzgadniają, że Kooperant G5S nie będzie zobowiązany do zawiadomienia Klienta o podwykonawcy i jego siedzibie.

2.6 Kooperant G5S nie jest zobowiązany do uaktualniania swoich porad w związku z zaistniałymi zmianami stanu prawnego lub praktyki, chyba że zobowiązał się do tego pisemnie.

2.7 Strony zgadzają się wymieniać korespondencję i przekazywać informacje, w tym Materiały, także za pomocą poczty elektronicznej. Strony nie gwarantują, że integralność takiej poczty elektronicznej będzie zawsze zachowana, ani że wiadomości te będą wolne od wirusów komputerowych i nie zostaną przechwycone lub zniekształcone. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, którą może spowodować wiadomość elektroniczna w systemach lub danych odbiorcy. W szczególności, Strony nie będą odpowiedzialne za nieprawidłowy lub niekompletny przekaz informacji zawartych w wiadomości elektronicznej. Kooperant G5S dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, iż jego wiadomości elektroniczne nie będą powodować wyżej wymienionych problemów.

3. Wynagrodzenie za Usługi

3.1 Wynagrodzenie Kooperanta G5S z tytułu świadczenia Usług będzie obliczane na podstawie faktycznego czasu poświęconego przez kooperanta lub członków jego personelu na pracę nad zleconymi zagadnieniami, pomnożonego przez odpowiednią stawkę godzinową określoną w Umowie. Wysokość stawki godzinowej jest uzależniona od osoby realizującej usługę : Kooperanta czy stanowiska lub kwalifikacji jego personelu świadczącego Usługi na rzecz Klienta. Strony mogą również ustalić średnią stawkę ważoną zamiast indywidualnych stawek godzinowych. Aktualne stawki będą określone w Umowie. Strony mogą uzgodnić, że wykonanie Usług jest płatne z góry.

3.2 Kooperant G5S dołoży starań w celu zapewnienia by wynagrodzenie było adekwatne do zakresu wykonywanych prac, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych Usług. W szczególności kooperant G5S zastosuje poniżej przedstawioną procedurę mającą na celu zapewnienie Klientowi kontroli wynagrodzeń za zamówione Usługi:

• w przypadku, gdy możliwe jest szacunkowe określenie zakresu prac związanych z wykonaniem Usług, wynagrodzenie Kooperanta G5S może być wyrażone kwotą ustaloną z góry;

• jeżeli określenie zakresu prac i oszacowanie kwoty wynagrodzenia nie będzie możliwe, suma wynagrodzenia udokumentowana będzie monitoringiem czasu pracy Kooperanta i członków jego personelu nad zleconymi zagadnieniami;

• w trakcie prac Kooperant G5S będzie informować Klienta o wysokości wynagrodzenia, a ewentualne dodatkowe wynagrodzenie przekraczające ustaloną wcześniej kwotę zostanie uzgodnione przez Kooperanta G5S i Klienta przed podjęciem dalszych prac;

• będzie okresowo wystawiać faktury zawierające opis wykonanych Usług.

3.3. Jeżeli Kooperant G5S poniesie koszty lub wydatki (takie jak koszty podróży, zakwaterowania, biegłych, tłumaczeń, koszty opłaty sadowej lub skarbowej itp.) w związku z wykonaniem Usług, będą one obciążać Klienta w wysokości kwot wydatkowanych przez Kooperanta G5S. Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. Wynagrodzenie będzie płatne w złotych (PLN). Jeżeli uzgodniono równowartość w EUR lub w USD, zastosowany zostanie średni kurs euro, albo odpowiednio – dolara ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury. Faktury obejmujące wynagrodzenie lub koszty są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia, na rachunek bankowy Kooperanta G5S wskazany na fakturze.

4. Obowiązki Klienta

4.1 Klient oświadcza, że zawarcie Umowy oraz świadczenie przez Kooperanta G5S na rzecz Klienta określonych Usług nie wymaga zgodnie z przepisami prawa lub innymi regulacjami dotyczącymi Klienta uprzedniej zgody żadnego organu Klienta, z zastrzeżeniem 4. 2. W przypadku gdyby taka zgoda była jednak wymagana, Klient niniejszym oświadcza, że powyższą zgodę uzyskał. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę poniesioną przez Kooperanta G5S w przypadku, gdyby oświadczenie Klienta zawarte w zdaniu poprzedzającym okazało się nieprawdziwe.

4.2 W sytuacji, w której według przepisów prawa lub innych regulacji dotyczących Klienta świadczenie określonych Usług przez Kooperanta G5S wymaga uprzedniej zgody organu Klienta lub innych osób, Strony uzgadniają, że umowa o wykonanie takiej Usługi pomiędzy Kooperantem G5S i Klientem wywoła skutki prawne pod warunkiem zawieszającym, iż Klient przedstawi Kooperantowi G5S na piśmie zgodę właściwego organu lub osoby trzeciej na wykonanie takiej Usługi przez Kooperanta G5S na rzecz Klienta. Kooperant G5S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania danej Usługi, jeżeli nie otrzyma w wymaganym terminie wspomnianej wyżej pisemnej zgody.

4.3 Klient jest zobowiązany do udostępnienia w odpowiednim czasie i w wymaganej formie wszelkiej dokumentacji, informacji i danych koniecznych do wykonania Usług świadczonych w ramach Umowy. W szczególności Klient przekaże kooperantowi G5S za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub kuriera wszelkie potrzebne do wykonania Usług pisma urzędowe od odpowiednich urzędów niezwłocznie po ich otrzymaniu. Kooperant G5S będzie działać w zaufaniu do powyższych materiałów otrzymanych od Klienta i nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, jeśli szkoda wynikła z faktu, iż Klient przekazał nieprawdziwe informacje lub materiały bądź nie przekazał wymaganej informacji i dokumentacji prawidłowo i we właściwym terminie.

4.4 Wszelkie wierzytelności wynikające z wykonywania Umowy pomiędzy Kooperantem G5S a Klientem, zarówno główne jak i uboczne,  nie mogą być przeniesione na osobę trzecią w jakikolwiek sposób, a w szczególności: nie mogą stanowić gwarancji wykonania innych zobowiązań, nie mogą być potrącane, nie mogą podlegać odnowieniu oraz kompensacie, nie mogą być przedmiotem przekazu, bez pisemnej zgody Kooperanta G5S pod rygorem nieważności.

5. Poufność, prawo własności intelektualnej

5.1 Zgodnie ze standardami świadczenia usług doradztwa prawnego przez Kooperantów G5S, wszystkie uzyskane przez nich informacje dotyczące spraw Klienta (“Informacje”) będą traktowane ściśle poufnie. Kooperant G5S nie będzie używać Informacji do innych celów niż te, dla których zostały dostarczone zgodnie z Umową i w celu jej wykonania
(w szczególności, w toku postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych, administracyjnych, podatkowych i innych). Nie dotyczy to następujących przypadków:

•gdy Kooperant G5S bądź jego personel lub jego zleceniobiorcy są zobowiązani udostępnić Informacje zgodnie z przepisami prawa polskiego bądź innego prawa właściwego lub regulacjami w zakresie wykonywania zawodu lub innymi zasadami;

•gdy Informacje zostały lub zostaną podane do wiadomości publicznej w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności;

•gdy Informacje są znane lub zostały ujawnione z innych źródeł nie podlegających ograniczeniom dotyczących ich ujawnienia.

5.2 Jeśli nie istnieją odmienne ustalenia szczegółowe, fakt świadczenia Usług na rzecz Klienta nie powinien być traktowany jako informacja poufna i Kooperant G5S może ujawnić tę informację innym klientom, potencjalnym klientom oraz osobom trzecim.

5.3 Kooperantowi G5S przysługują prawa autorskie do wszystkich Materiałów (w rozumieniu Art 5.1) utworzonych przez Kooperanta G5S i jego personel w ramach świadczenia Usług.

6. Zachowanie poufności

6.1 Raporty, pisma, pisma procesowe, opinie prawne, korespondencja, korespondencja elektroniczna, informacje (w tym informacje dotyczące kontaktów biznesowych między Kooperantem G5S a Klientem) oraz zalecenia przekazane przez Kooperanta G5S Klientowi (“Materiały”) są przekazywane z zastrzeżeniem ich poufności, wyłącznie na użytek Klienta i na potrzeby danego zlecenia oraz pod warunkiem przyjęcia przez Klienta zobowiązania do nieujawniania Materiałów ani innych informacji poufnych udostępnionych Klientowi osobom trzecim (tj. innym niż adresat Materiałów) bez uprzedniej pisemnej zgody Kooperanta G5S, poza przypadkami, gdy ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa polskiego bądź innego prawa właściwego, regulacjami w zakresie wykonywania zawodu lub innymi przepisami.

6.2   Klient może rozprowadzać kopie Materiałów z zachowaniem zasad poufności w ramach struktur Klienta oraz używać Materiałów do celów, dla których zostały stworzone zgodnie z Umową. Rozprowadzanie kopii Materiałów poza strukturami Klienta wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kooperanta g5S.

7. Odpowiedzialność

7.1 Kooperant G5S ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w majątku Klienta, będące bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Kooperanta G5S i jego personel, jeżeli szkody takie zostały wyrządzone umyślnie przez kooperanta G5S i jego personel. W przypadku szkód spowodowanych przez więcej niż jeden czynnik, Kooperant G5S będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkody bezpośrednio spowodowane niewykonaniem przez kooperanta G5S Umowy. Kooperant G5S nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody następcze lub pośrednie ani utracone korzyści albo szkody moralne w związku ze świadczeniem Usług.

7.2 Nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z Umowy przez kooperanta G5S lub Klienta z przyczyn niezależnych od Kooperanta G5S lub Klienta (w tym również z przyczyn siły wyższej) nie stanowi naruszenia Umowy.

7.3 W przypadku nienależytego wykonania przez Kooperanta G5S Usług, Klientowi przysługiwać będzie wobec Kooperanta G5S roszczenie odszkodowawcze w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez kooperanta G5S za Usługi, ustalone na podstawie faktur zapłaconych przez Klienta.

7.4 W przypadku niewykonania przez kooperanta G5S Usług Klientowi przysługiwać będzie wobec tego kooperanta G5S roszczenie odszkodowawcze w wysokości nie wyższej niż wysokość ustalonego przez Strony wynagrodzenia, które należałoby się Kooperantowi G5S z tytułu wykonania tej Usługi, a w sytuacji, w której Strony nie uzgodniły konkretnej kwoty wynagrodzenia – w wysokości nie większej niż wysokość wynagrodzenia przeciętnie obowiązującego w sprawach danego rodzaju na terenie województwa, gdzie siedzibę ma Kooperant G5S.

7.5 Klient zobowiązuje się, że wszelkie roszczenia wynikające lub pozostające w związku ze świadczeniem Usług na podstawie Umowy będą zgłaszane wyłącznie w stosunku do Kooperanta G5S i że żadne roszczenia związane z Usługami nie będą zgłaszane w stosunku do personelu kooperanta innych podmiotów z nim współpracujących ani w stosunku do innych osób zaangażowanych w świadczenie Usług na podstawie Umowy (bez względu na to, czy są to faktyczni czy dorozumiani pracownicy, podwykonawcy lub zleceniobiorcy Kooperanta G5S).

8. Inne postanowienia

8.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy lub Ogólnych warunków usług jest lub okaże się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie wówczas zastąpione przez pozostające w mocy postanowienie Umowy lub – odpowiednio – Ogólnych warunków usług, albo też przepis prawa najbardziej zbliżony do celu Umowy lub –  odpowiednio – Ogólnych warunków usług.

8.2 W przypadku konfliktu zapisów umownych z zapisami Ogólnych warunków, przeważają zapisy umowne.

8.3 W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy polskiego prawa a zwłaszcza polskiego Kodeksu cywilnego, chyba że Strony postanowią inaczej. Takie zastrzeżenie wymaga formy pisemnej i będzie uznawane za integralną część Umowy.

8.4 Jakiekolwiek spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane polubownie, w razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, powinny zostać poddane do rozstrzygnięcia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kooperanta G5S.

8.5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy bądź Ogólnych warunków usług wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Umowa oraz Ogólne warunki usług stanowią całościowe i jedyne porozumienie pomiędzy Stronami w zakresie Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, negocjacje, porozumienia bądź umowy.