“Neminem laedit, qui suo iure utitur.” (łac. Nie wyrządza nikomu szkody ten, kto wykonuje swoje prawo)

Kompleksowa obsługa złożonych przedsięwzięć gospodarczych:
– planowanie i korygowanie przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem obowiązujących przepisów prawa, w tym instytucji prawa podatkowego i instrumentów księgowych,
– zabezpieczenie prawne inwestycji lub innych przedsięwzięć gospodarczych,
– opiniowanie i obsługa prawna biznesplanów,
– doradztwo z zakresu prawno-inwestycyjnego, ekonomicznego oraz wykorzystania instrumentów księgowych,
– umowy w obrocie gospodarczym,
– zabezpieczenie inwestowanego majątku,
– opiniowanie i analizowanie istniejących stanów faktycznych pod kątem sytuacji ekonomicznej i prawno-podatkowej.

Usługi natury prawno-księgowej dla podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych, osobowych, stowarzyszeń, fundacji, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, indywidualnych przedsiębiorców):
– tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych,
– bieżąca obsługa prawno-księgowa podmiotów gospodarczych.

Pomoc dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością:
– restrukturyzacja przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
– obsługa upadłości,
– układy z wierzycielami,
– ochrona wierzycieli,
– stabilizacja i optymalizacja wykorzystania zadłużonego majątku.

Stosowanie instrumentów ekonomicznych i prawno-podatkowych:
– obsługa księgowa,
– doradztwo, opinie, opracowania i analizy prawno-podatkowe – w tym w zakresie wartości podmiotów gospodarczych,
– analizy prawno-ekonomiczne w tym w zakresie legalności, zasadności i celowości inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych,
– korzystanie z funduszy unijnych,
– korzystanie z lokalnych i celowych (okresowych) programów pomocowych.

Sposób świadczenia usług

• Z wykorzystaniem własnego zaplecza biurowo-konferencyjnego, w siedzibie klienta, za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się na odległość, przez kooperanta w innej lokalizacji.
• Doradztwo prawne na odległość, możliwość korzystania z indywidualnego opiekuna klienta.

Kooperacja specjalistów

• Możliwość wzajemnej konsultacji między specjalistami w obrębie Grupy, dokooptowanie specjalisty lub specjalistów do usług świadczonych przez członka Grupy.
• Kompleksowa obsług przedsięwzięć gospodarczych przez Grupę jako zespołu specjalistów.

Pośrednictwo usług

• Pośrednictwo usług pokrewnych lub prawnych z obszaru kraju i zagranicznych.

Outsourcing pracowniczy

• Oferta wynajęcia wyspecjalizowanego personelu członków Grupy.

Usługi dodatkowe

• Przechowywanie i niszczenie dokumentów, depozyty, wywiad gospodarczy, obrót nieruchomościami, szkolenia.

Skontaktuj się z nami:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z regulaminem usługi i polityką prywatności oraz polityką dotyczącą RODO w celu świadczenia usług przez G5S.